La Generalitat, a través del departament d’Empresa i Coneixement, ha recorregut davant del Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona la sentència que declara nul el protocol per a l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

El recurs es fonamenta en el fet que el protocol és una guia que facilita als serveis socials i d’intervenció la interpretació de la normativa aplicable per tal de desplegar els mecanismes de protecció necessaris per als consumidors vulnerables, i no una disposició de caràcter general, tal com entén la sentència. Per això, el recurs aclareix que tots els elements que la sentència identifica com a indicadors del caràcter normatiu del protocol són només prescripcions de la llei 24/2015 que el protocol es limita a reproduir.

Segons el departament, l’anul·lació d’aquest protocol no ha afectat la lluita contra la pobresa energètica, ja que en aquest àmbit la Llei 24/2015 és d’aplicació directa i no requereix de desenvolupament reglamentari posterior.

 En un comunicat recollit per ACN, la Generalitat explica que l'al·legació també recorda que ni la Llei 24/2015 ni el protocol vulneren la distribució competencial en matèria d’energia, ja que la llei no imposa cap prohibició a les companyies subministradores, sinó que estableix que quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per la mateixa llei. En aquest sentit, la Generalitat puntualitza que del protocol no se’n deriven sancions ni cap empresa ha estat objecte d’expedients sancionadors en base al protocol.

La sentència recorreguda va anul·lar el protocol en considerar que una comunitat autònoma no pot obligar les companyies subministradores a mantenir el servei de llum o gas tot i els impagaments d'un consumidor. D'aquesta manera, la magistrada donava la raó a Endesa en la seva demanda contra la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i que impugnava un protocol de l'Agència Catalana de Consum (ACC) que desenvolupava la llei contra la pobresa energètica del juliol del 2015. Les dues entitats municipalistes també han recorregut la sentència.

Endesa al·legava que el protocol era una disposició general que desenvolupava la llei 24/2015 i que això no ho podia fer l'ACC, sinó el Govern, amb informació pública prèvia i dictàmens jurídics. També al·legava que el protocol obligava a mantenir el subministrament a persones en risc d'exclusió residencial, cosa no prevista a la llei i que vulneraria competències estatals. Per això, instava el jutge a plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.